วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 43 ปี

และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น 

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ เวลา 9.00 - 17.00 น.

รางวัลนักศึกษาดีเด่น

นางสาวจุฑามาศ พันธ์วิไล 

นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี

 

 

 

Back To Top
bahsebuyur.com
onwin
wipbet wipbet