ประกาศผลการตัดสินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 2566
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

นักวิจัยดีเด่น (Excellence) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร. สุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์

More Information

 

 

 

 

 

 

Back To Top
bahsebuyur.com
onwin
wipbet wipbet