โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พุทธศักราช 2565
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

กรุณาส่ง Soft File - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พุทธศักราช 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบฟอร์มและเอกสารประกอบสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

Back To Top
bahsebuyur.com